Cài Oracle Database 18.3c trên On Oracle Linux 6 and 7 từng bước bằng hình ảnh

cai dat oracle database 18c

Cài Oracle Database 18.3c trên On Oracle Linux 6 (OL6) and 7 (OL7) là công việc rất thú vị. Hôm nay chúng ta sẽ đi chi tiết các cài theo từng bước. Với yêu cầu máy chủ cài Oracle Linux 6 (OL6) and 7 (OL7) có tối thiểu 2G swap và cấu hình cho phép. Những bạn mới cài có thể gặp một số lỗi, nếu các bạn gặp khó khăn hay lỗi trong quá trình cài hãy comment để cho mình biết nhé.

 1. Download phần mềm.

Để cài đặt, trước hết chúng ta phải download phần mềm cài đặt tại đây. Tùy theo hệ điều hành mà chúng ta lựa chọn bản cài đặt cho phù hợp. Để có thể download được chúng ta cần phải đăng ký một tài khoản để đăng nhập. Công việc này rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.

2. Cấu hình Hosts File: Lưu ý – sử dụng user root để thực hiện

File hosts trong thưc mục “/etc/hosts” chứa các nội dung đầy đủ về tên điều kiện cho server có cấu trúc:

<IP-address> <fully-qualified-machine-name> <machine-name>

ví dụ:

127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
192.168.56.107 ol7-183.localdomain ol7-183

Trong trường hợp này, tên đầy đủ và chính xác cho server là: ol7-183.localdomain

Chúng ta có thể thay đổi tên bằng lệnh: vi /etc/hosts chỉnh sửa tên cho đúng rồi lưu lại và thoát.

Sau đó phải cập nhật bản vá cho máy chủ bằng lệnh:

yum update -y

3. Thiết lập cấu hình điều kiện bắt buộc cho server để cài đặt Oracle Database 18c. Lưu ý – sử dụng user root để thực hiện

Chúng ta có thể thực hiện thiết lập cấu hình điều kiện cho server tự động bằng lệnh:

yum install -y oracle-database-preinstall-18c

Hoặc cài đặt thủ công để hoàn thành các điều kiện tiên quyết cơ bản bằng cách sau.

Thêm các dòng sau vào tệp "/etc/sysctl.conf" hoặc trong tệp có tên "/etc/sysctl.d/98-oracle.conf".

fs.file-max = 6815744
kernel.sem = 250 32000 100 128
kernel.shmmni = 4096
kernel.shmall = 1073741824
kernel.shmmax = 4398046511104
kernel.panic_on_oops = 1
net.core.rmem_default = 262.144
net.core.rmem_max = 4.194.304
net .core.wmem_default = 262.144
net.core.wmem_max = 1048576
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 2
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 2
fs.aio-max-nr = 1048576
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500

Chạy một trong các lệnh sau để thay đổi các tham số kernel hiện tại, tùy thuộc vào tệp bạn đã chỉnh sửa.

/ sbin / sysctl -p
# Hoặc
/ sbin / sysctl -p /etc/sysctl.d/98-oracle.conf

Thêm các dòng sau vào một tệp có tên là tệp "/etc/security/limits.d/oracle-database-preinstall-18c.conf".

orory soft nofile 1024
oracle hard nofile 65536
oracle soft nproc 16384
oracle hard nproc 16384
oracle soft stack 10240
oracle hard stack 32768
oracle hard memlock 134217728
oracle soft memlock 134217728

Nếu cài đặt trên máy chủ hệ điều hành CentOS có thể chúng ta phải thêm vào file:  "/etc/security/limits.conf"

Sau đó copy và paste lần lượt các lệnh sau vào cửa sổ termina để chạy.

# OL6 and OL7 (RHEL6 and RHEL7)
yum install -y bc
yum install -y binutils
yum install -y compat-libcap1
yum install -y compat-libstdc++-33
yum install -y compat-libstdc++-33.i686
yum install -y elfutils-libelf.i686
yum install -y elfutils-libelf
yum install -y elfutils-libelf-devel.i686
yum install -y elfutils-libelf-devel
yum install -y fontconfig-devel
yum install -y glibc.i686
yum install -y glibc
yum install -y glibc-devel.i686
yum install -y glibc-devel
yum install -y ksh
yum install -y libaio.i686
yum install -y libaio
yum install -y libaio-devel.i686
yum install -y libaio-devel
yum install -y libX11.i686
yum install -y libX11
yum install -y libXau.i686
yum install -y libXau
yum install -y libXi.i686
yum install -y libXi
yum install -y libXtst.i686
yum install -y libXtst
yum install -y libgcc.i686
yum install -y libgcc
yum install -y librdmacm-devel
yum install -y libstdc++.i686
yum install -y libstdc++
yum install -y libstdc++-devel.i686
yum install -y libstdc++-devel
yum install -y libxcb.i686
yum install -y libxcb
yum install -y make
yum install -y nfs-utils
yum install -y net-tools
yum install -y python
yum install -y python-configshell
yum install -y python-rtslib
yum install -y python-six
yum install -y smartmontools
yum install -y sysstat
yum install -y targetcli
yum install -y unixODBC

Tạo các nhóm và user để cài đặt  oracle bằng các lệnh sau.

groupadd -g 54321 oinstall
groupadd -g 54322 dba
groupadd -g 54323 oper
groupadd -g 54324 backupdba
groupadd -g 54325 dgdba
groupadd -g 54326 kmdba
groupadd -g 54327 asmdba
groupadd -g 54328 asmoper
groupadd -g 54329 asmadmin
groupadd -g 54330 racdba

useradd -u 54321 -g oinstall -G dba,oper oracle

4. Cài đặt bổ xung cho máy chủ. Lưu ý – sử dụng user root để thực hiện

Dù bạn thực cài đặt cấu hình máy chủ bằng cách tự động hay thủ công đều phải thực hiện thêm các cài đặt sau.

Đặt mật khẩu cho tài khoản: “oracle” bằng lệnh.

passwd oracle

Set secure Linux to permissive by editing the “/etc/selinux/config” file, making sure the SELINUX flag is set as follows.

SELINUX=permissive

Để máy chủ chấp nhận cấu hình, phải restart lại bằng lệnh:

setenforce Permissive

Nếu bạn đang bật Linux firewall, vô hiệu hóa nó bằng lệnh.

systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld

Tạo các thư mục và cấp quyền cho user “oracle” để cài đặt Oracle  database bằng các lệnh.

mkdir -p /u01/app/oracle/product/18.0.0/dbhome_1
mkdir -p / u02 / oradata
chown -R oracle: oinstall / u01 / u02
chmod -R 775 / u01 / u02

Tạo biến môi trường cho user oracle bằng lệnh:

mkdir /home/oracle/scripts

Tạo tệp môi trường cho user oracle với tên "setEnv.sh" bằng lệnh.

//chú ý: các tham số trong file: ORACLE_SID: cdb1 chúng ta sẽ dùng để đăng nhập và ORACLE_HOSTNAME=ol7-183.localdomain là thông tin chúng ta đã sửa trong file /etc/hosts ở bước 1. ORACLE_HOME là thư mục sẽ cài đặt oracle database.

cat > /home/oracle/scripts/setEnv.sh <<EOF
# Oracle Settings
export TMP=/tmp
export TMPDIR=\$TMPexport ORACLE_HOSTNAME=ol7-183.localdomain
export ORACLE_UNQNAME=cdb1
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=\$ORACLE_BASE/product/18.0.0/dbhome_1
export ORA_INVENTORY=/u01/app/oraInventory
export ORACLE_SID=cdb1
export PDB_NAME=pdb1
export DATA_DIR=/u02/oradata

export PATH=/usr/sbin:/usr/local/bin:\$PATH
export PATH=\$ORACLE_HOME/bin:\$PATH

export LD_LIBRARY_PATH=\$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib
export CLASSPATH=\$ORACLE_HOME/jlib:\$ORACLE_HOME/rdbms/jlib
EOF

Thêm tham chiếu đến tệp "setEnv.sh" ở cuối file “/home/oracle/.bash_profile” bằng lệnh:

echo ". /home/oracle/scripts/setEnv.sh" >> /home/oracle/.bash_profile

5. Cài đặt Oracle Database. Lưu ý – sử dụng user Oracle để thực hiện.

Như vậy chúng ta đã cấu hình xong các điều kiện môi trường để có thể cài đặt oracle database. Upload file cài đặt đã download ở bước 1. Mình hay để trong thư mục /tmp truy cập vào thư mục: cd /tmp tiến hành giải nén bằng lệnh:

unzip -oq LINUX.X64_180000_db_home.zip $ORACLE_HOME

Sau khi giải nén xong, truy cập thư mục giải nén bằng lệnh: cd $ORACLE_HOME

chạy file ./runInstaller để thực hiện việc cấu hình với các bước như ảnh dưới đây.

Bước 1. Lựa chọn cài đặt, ở đây mình chọn chỉ cài đặt phần mềm, còn tạo 1 cơ sở dữ liệu thì để sau. Sau đó bấm next

Cài đặt oracle database 18 c
Cài đặt oracle database 18 c

Bước 2. Chọn cài single instance database. Nếu có 2 máy thì chúng ta chọn cluster. Sau đó bấm next

Cài đặt oracle database 18cBước 3. Chọn phiên bản. mình chọn Enterprise Edition. Sau đó ấn next

Cài đặt oracle database
Cài đặt oracle database

Bước 4. Bấm next

Cài đặt oracle database

Bước 5. Bấm next

Cài đặt oracle database

Bước 6. Ở bước 6, phần mềm sẽ kiểm tra các điều kiện để cài đặt. Nếu không có lỗi mà chỉ là cảnh báo thì tích chọn Ignore All sau đó bấm next

Cài đặt oracle database

Chọn yes và bấm next

Cài đặt oracle database

Bước 7. Thông tin database chúng ta đã cài. Bấm next

Cài đặt oracle database

Bước 8. Quá trình cài đặt ở bước 8, sẽ hiện ra 1 thông báo, yêu cầu chúng ta phải đăng nhập bằng tài khoản root.

Cài đặt oracle database

sau đó chạy lệnh:

/u01/app/oracle/product/18.0.0/dbhome_1/root.sh

Ấn enter, sau đó ấn yes. quay trở lại giao diện cài đặt bấm ok để tiếp tục

Cài đặt oracle database

Bước 9. Nếu giao diện cài đặt hiện ra như ảnh dưới là bạn đã cài đặt xong oracle database 18c.

Cài đặt oracle database

Mời các bạn xem tiếp bài viết để tạo một cơ sở dữ liệu trong oracle database.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *