Cách cài đặt, cấu hình PHP, MySQL, phpMyAdmin, NGINX (cài đặt gói LEMP stack) trên server Ubuntu 16.04

cài đặt gói LEMP stack

Ở bài viết này mình sẽ huống dẫn các bạn Cách cài đặt, cấu hình PHP, MySQL, phpMyAdmin, NGINX (cài đặt gói LEMP stack) trên server Ubuntu 16.04

Các bạn có thể xem các bài viết về cài đặt wordpress:

Cách cài đặt wordpress lên hosting có cpanel và không hỗ trợ ssh.

Cách cài đặt wordpress trên môi trường localhost cho người mới bắt đầu

Hệ điều hành server Ubuntu 16.04 có thể cài trên 1 vps, có thể cài trên một máy chủ, hoặc đơn giản các bạn có thể cài đặt lên VMware để thực hành.

1. Cài đặt NGINX.

Chúng ta phải cập nhật cho hệ thống bằng lệnh: 

sudo apt-get update

Đợi hệ thống cập nhật xong, cài đặt NGINX bằng lệnh:

sudo apt-get install nginx

Kiểm tra tường lửa bằng lệnh:

sudo ufw status

Nếu kết quả trả về như ảnh dưới

sudo ufw status
Trạng thái tường lửa chưa bật

là  chưa bật tường lửa. Chúng ta phải bật tường lửa bằng lệnh: 

sudo ufw enable

sudo ufw enable
Thông báo tường lửa bật thành công

Kiểm tra tường lửa đã bật thành công chưa bằng lệnh:

sudo ufw status

Kết quả như ảnh dưới là bật tường lửa cho ubuntu 16.04 thành công

sudo ufw status
Thông báo trạng thái tường lửa bật thành công

có bật tường lửa thì phải cho phép NGINX chạy qua tường lửa bằng lệnh:

sudo ufw allow ‘Nginx HTTP’       hoặc lệnh:   sudo ufw allow ‘Nginx Full’

sudo ufw allow 'Nginx HTTP'
Cho phép NGINX chạy qua tường lửa

Kiểm tra lại xem những ứng dụng đã được cho phép chưa bằng lệnh:

sudo ufw status

Nếu kết quả như ảnh dưới thì NGINX đã được cho phép chạy qua tường lửa

Kiểm tra trạng thái của tường lửa
Kiểm tra trạng thái của tường lửa cho NGINX

Kiểm tra trạng thái của nginx bằng lệnh:

sudo systemctl status nginx

Nếu kết quả như hình dưới thì NGINX đã được cài đặt thành công và đang chạy.

Trạng thái hoạt động của NGINX
Trạng thái hoạt động của NGINX đã được start thành công

Nếu như hình dưới thì nginx đã được cài nhưng chưa được start, start nó bằng lệnh:

 sudo systemctl start nginx

Trạng thái của NGINX chưa được start
nginx đã được cài nhưng chưa được start

Ngoài ra còn một số lệnh, cho phép NGINX tự động start cùng máy tính dùng lệnh.

sudo systemctl enable nginx

Khởi động lại NGINX sau mỗi lần chỉnh sửa file cấu hình bằng lệnh:

sudo systemctl restart nginx

Kiểm tra địa chỉ ip public nếu không biết bằng lệnh:

curl -4 icanhazip.com

Mở trình duyệt gõ địa chỉ ip của máy đã cài NGINX hoặc địa chỉ ip hiện ra khi gõ lệnh curl -4 icanhazip.com. Nếu hiện lên như hình là NGINX đã được cài và đang chạy.

NGNIX đã được cài đặt thành công và đang chạy
NGNIX đã được cài đặt thành công và đang chạy

2. Cài đặt MySQL để quản lý dữ liệu trang web

Gõ lệnh sau để cài đặt:

sudo apt-get install mysql-server

Đợi máy tải và cài đặt, sau đó nhập mật khẩu quản trị MySQL.

Cấu hình MySQL chạy lệnh:

mysql_secure_installation

Phần này ấn y sau đó ấn enter mỗi lần được hỏi. Nhưng cũng tùy mục đích mỗi người mà cấu hình cho phù hợp

Kiểm tra xem MySQL chạy chưa bằng lệnh:

sudo apt status mysql-server

Hiện kết quả như màn hình tức là chưa được start.

Trạng thái mysql đang tắt
Trạng thái MySQL chưa được start

Chúng ta sẽ start MySQL bằng lệnh:

sudo apt start mysql-server

Kiểm tra mysql-server đã đang chạy gõ lệnh:

mysql -u root -p

Sau khi nhập pass, ấn enter. Nếu hiện ra như hình là MySQL-server  đã cài đặt thành công và đang chạy.

MySQL -server đang chạy
MySQL -server đang chạy

3. Cài đặt PHP để xử lý mã nguồn PHP.

Gõ lệnh:

sudo apt-get install  php7.0-cli php7.0-cgi php7.0-fpm  php-mysql

sửa file cấu hình php.ini trong thư mục: /etc/php/7.0/fpm/ bằng lệnh

sudo nano /etc/php/7.0/fpm/php.ini

Sửa file php.ini

Sửa từ  ;cgi.fix_pathinfo=1  Thành cgi.fix_pathinfo=0

Sau đó lưu file và đóng lại.

Sau mỗi lần chỉnh sửa các file cấu hình đều phải restart lại php. Bằng lệnh

sudo systemctl restart php7.0-fpm

Kiểm tra xem PHP đã cài đặt và chạy chưa bằng lệnh

sudo systemctl status php7.0-frm

Kết quả như hình dưới là PHP đã cài đặt và đang chạy

PHP đang chạy
PHP đang chạy

4. Cấu hình Nginx để chạy PHP 

Mở tệp cấu hình mặc định của NGINX  bằng lệnh.

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

Sửa những chỗ bôi đỏ cho phù hợp với cấu hình của bạn :

server {

    listen 80 default_server;

    listen [::]:80 default_server;

    root  /var/www/html;

    index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;

    server_name  ip_server của ban;

    location / {

        try_files $uri $uri/ =404;

    }

    location ~ \.php$ {

    include snippets/fastcgi-php.conf;

        fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;

    }

    location ~ /\.ht {

        deny all;

    }

}

Sau khi cấu hình xong thì lưu lại. Và kiểm tra cấu hình bằng lệnh :

sudo nginx –t

Nếu có thông báo lỗi thì sửa lại theo bước trên.

Nếu không có lỗi thì restart lại nginx bằng lệnh :

sudo systemctl restart nginx

Kiểm tra xem NGINX đã chạy chưa bằng lệnh:

sudo systemctl status nginx

Nếu hiện như hình là NGINX đang chạy:

NGINX đang chạy
NGINX đang chạy

5. Kiểm tra xem NGINX đã sử lý được mã nguồn php chưa bằng cách:

Chạy lệnh để tạo tệp tin test.php trong thư mục root của NGINX: /var/www/html/ với nội dung: <?php phpinfo();

sudo nano /var/www/html/test.php

Cuối cùng test lại bằng cách:

http://server_domain_or_IP/test.php

Nếu hiện như hình dưới là công việc cài đặt ok:

NGINX xử lý PHP ok
NGINX xử lý PHP ok

Như vậy chúng ta đã cài đặt và cấu hình thành công   PHP, MySQL, phpMyAdmin, NGINX(cài đặt gói LEMP stack) trên server Ubuntu 16.04. Nếu bạn gặp lỗi hay khó khăn trong quá trình cài đặt thì hãy comment để mình biết nhé. 

Bạn có thể xem tiếp cách cài đặt và cấu hình vhost cho NGINX với PHP và MySQL tại đây.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *