Thêm website vào vhost NGINX vps, server

them website vao vhost NGINX

Trong thực tế, để tiết kiệm chi phí. Chúng ta thường dùng một vps hoặc server để có thể thêm nhiều tên miền website. Hôm nay mình sẽ viết bài hướng dẫn các add thêm website vào vhost NGINX vps, server. Nhưng trước khi thêmwebsite chúng ta phải chắc chắn là vps hoặc server của chính ta đã được cài đặt. Bạn có thể tham khảo cách cài đặt và cấu hình theo link:

Cách cài đặt, cấu hình PHP, MySQL, phpMyAdmin, NGINX (cài đặt gói LEMP stack) trên server Ubuntu 16.04

Cách cài đặt và cấu hình vhost NGINX trên Ubuntu 16.04 với PHP, MySQL 

1. Tạo các thư mục root cho thêm website vào vhost

Tạo thư mục root  cho website toihocjava.com (để upload mã nguồn vào)    bằng lệnh

sudo mkdir -p /var/www/toihocjava.com/html

Cấp quyền cho user bằng lệnh

sudo chown -R $USER:$USER /var/www/toihocjava.com/html
Cấp quyền cho thu mục:
sudo chmod -R 755 /var/www

2. Tạo các file để test website được thêm vào vhost

Tạo file index.html  để kiểm tra việc cài đặt cho website toihocjava.com bằng lệnh
nano /var/www/toihocjava.com/html/index.html
với nội dung :
<html><head><title>Welcome to toihocjava.com!</title></head>
<body><h1>Success!  The toihocjava.com server block is working!</h1></body>
</html>
Tạo tệp tin test.php trong thư mục root của tên miền toihocjava.com để kiểm tra với mã PHP: /var/www/toihocjava.com/html/ với nội dung: <?php phpinfo(); Bằng lệnh:
sudo nano /var/www/toihocjava.com/html/test.php
Ok, làm đến bước này là chúng ta đã tạo được môi trường để test.

3. Cấu hình vhost cho  website được add

Sau đây chúng ta sẽ cấu hình vhost cho website toihocjava.com, tạo file cấu hình có tên toihocjava.com.conf với lệnh:
sudo nano /etc/nginx/sites-available/toihocjava.com.conf
Nội dung file cấu hình với website có thể thay bằng website của  bạn:
server {
listen 80;
listen [::]:80;
server_name toihocjava.com www.toihocjava.com;
root   /var/www/toihocjava.com/html;
index index.php;
location ~ \.php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
include fastcgi_params;
fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /var/www/toihocjava.com/html$fastcgi_script_name;
}
}

Cho phép file cấu hình website toihocjava.com hoạt động cùng NGINX bằng lệnh:
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/toihocjava.com.conf /etc/nginx/sites-enabled/

Lưu lại, và kiểm tra file cấu hình. Nếu ok thì restart lại NGINX bằng lệnh:
sudo systemctl restart nginx
Sau đó test lại với website, mở trình duyệt và gõ:
toihocjava.com
toihocjava.com/test.php
Nếu kết quả hiển thị  như ảnh bên dưới là chúng ta đã thêm website vào vhost thành công. Upload mã nguồn lên và thưởng thức thôi.

Thêm website vào VHOST với NGINX
Thêm website vào VHOST với NGINX

Nếu bạn gặp lỗi hay khó khăn trong quá trình cài đặt thì hãy comment để mình biết nhé. Các bạn có thể tham khảo Cách cài đặt, cấu hình PHP, MySQL, phpMyAdmin, NGINX (cài đặt gói LEMP stack) trên server Ubuntu 16.04

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *